Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

 

Geconsolideerde balans KWH Water BV voor resultaatverdeling per 31-12-2014

19 mei 2015Organisatie

De 100% deelneming: KWR Water BV te Nieuwegein is integraal in de geconsolideerde cijfers voor 2014 opgenomen.

Bedragen × € 1.000
Activa 31-12-2014 31-12-2013
Totaal activa 31.783 20.422
Vaste activa 21.259 9.995
Materiële vaste activa 21.259 9.995
21.259 9.995
Vlottende activa 5.790 3.975
Onderhanden opdrachten 3.468 2.085
Debiteuren 1.513 1.628
Overige vorderingen en overlopende activa 809 262
5.790 3.975
Liquide middelen 4.734 6.452
Bedragen × € 1.000
Passiva 31-12-2014 31-12-2013
Totaal passiva 31.783 20.422
Eigen vermogen 11.650 11.813
Nominaal kapitaal 165 165
Agioreserve 8.487 8.487
Overige reserves 3.121 2.583
Bestemde reserve innovatie 40 328
Resultaat lopend jaar (163) 250
11.650 11.813
Voorzieningen 461 430
Diensttijdgratificatie 234 207
Sloopkosten huidige pand 227 223
461 430
Langlopende schulden 3.096 2.550
Leaseverplichting 578 0
Groen financiering 2.518 2.550
3.096 2.550
Kortlopende schulden 16.576 5.629
Bouwdepot 8.681 0
Crediteuren 2.133 722
Belastingen en sociale lasten 648 611
Overige schulden en overlopende passiva 5.114 4.296
16.576 5.629

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
20 april 2015 Geconsolideerde winst- en verliesrekening KWH Water BV 2014 01 februari 2014 Netto omzet
Iets heel anders
Peter van Thienen presenteert de VLPV-methode bij het waterbedrijf van Kaapstad. 08 september 2014 Aan de slag met lekverliezen in Zuid-Afrika 15 juli 2014 Betere coƶrdinatie bij milieucrisissen

open