Towards a water-wise world Jaarverslag 2014

Promotie Gijsbert Cirkel 

Relatie tussen water en vegetatie van natte graslanden

16 mei 2014BTO Onderzoek

Door kwelwater gevoede natte hooilanden, zoals blauwgraslanden, worden wel beschouwd als de Nederlandse kroonjuwelen van biodiversiteit. Ze zijn de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan, zowel in oppervlakte als in botanische kwaliteit. In het promotieonderzoek van KWR-onderzoeker Gijsbert Cirkel aan de Wageningen University wordt gekeken naar de hydrologische en biogeochemische relaties tussen kwelwater, infiltrerend neerslagwater en vegetatiepatronen. Op basis van dit inzicht kunnen beheerders maatregelen nemen die bijdragen aan de instandhouding van deze hooilanden.

Tegenwoordig vindt men laagproductieve hooilanden alleen nog in kleine, beschermde natuurgebieden, vaak geïsoleerd in een intensief gebruikt agrarisch landschap. De hoge biodiversiteit van de hooilanden wordt verklaard door de toestroming van schoon en basenrijk grondwater. Die resulteert in relatief hoge en stabiele grondwaterstanden en, gecombineerd met een beperkte hoeveelheid infiltrerend regenwater, in kleinschalige waterkwaliteitsgradiënten in de bodem. Daardoor ontstaat er op zeer korte afstand een grote variatie in de bodem, waardoor plantensoorten die verschillen in hun milieuvoorkeuren, toch vlak naast elkaar voorkomen. De bijna overal in Nederland uitgevoerde intensieve drainage van agrarische gebieden en toegenomen grondwateronttrekking heeft geresulteerd in een verminderde kwelintensiteit, en toenemende invloed van infiltrerend regenwater in de bodem van kwelafhankelijke reservaten. Als gevolg hiervan is de biodiversiteit afgenomen.

Om de volledige botanische glorie van kwelafhankelijke ecosystemen te herstellen, dienen waterbeheersmaatregelen zich te richten op het herstellen van kwelintensiteiten en hoge grondwaterstanden, in nauwe samenhang met het herstel van kleinschalige abiotische gradiënten. Dit vereist op maat gesneden maatregelen, die volgens Cirkel gebaseerd moeten worden op kennis over de hydrologische en biogeochemische processen in deze gebieden. Zijn promotieonderzoek levert inzicht in de relaties tussen kwelwater, infiltrerend neerslagwater en vegetatiepatronen, en kan daarmee bijdragen aan een juiste beoordeling van de ecohydrologische gevolgen van ingrepen in de waterhuishouding, van klimaatverandering en van de instroming van vervuild grondwater.

Vetblad, een van de karakteristieke soorten in het onderzoeksgebied.

Vetblad, een van de karakteristieke soorten in het onderzoeksgebied.

 

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Onderzoeksprogramma
Contact
Zie ook
Flip Witte 20 januari 2014 De impact van klimaatverandering op natuur en landbouw voorspellen Deelnemers aan de slotconferentie van PREPARED 20 januari 2014 Nieuwe inzichten en samenwerkingsverbanden dankzij PREPARED
Iets heel anders
01 juli 2014 Drie nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen 22 september 2014 Resource Recovery in de waterketen online

open